BSO+  

 

Omdat ieder kind recht heeft op een gezellige en warme opvang met huiselijke sfeer, is Kinderopvang Super in samenwerking met de gemeente, gestart kinderen met specifieke zorgbehoeftes en uit het reguliere en speciaal basisonderwijs (SBO) opvang te bieden. Er zijn twee indicaties. Binnen kinderopvang Super werken we met kinderopvang plus, product 45A52 (jeugdhulp ambulant regulier). De reden dat we alleen reguliere scholen en kinderen van SBO scholen opvangen komt door de soort indicatie. Kinderen op een SO school krijgen een andere indicatie toegewezen (specialistisch inspanningsgericht) waar intensieve zorg en behandeling nodig is. Dit kunnen we binnen de reguliere BSO niet bieden. Kinderen moeten volledig binnen de reguliere setting kunnen functioneren en geen individuele begeleiding nodig hebben. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold en kunnen gerichte zorg en aandacht bieden, om deze kinderen te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling onder leeftijdsgenootjes. Kinderopvang Super heeft vanwege deze start een coördinator BSO+ aangesteld en in elke vestiging een contactpersoon. Met elkaar vormen zij de vakgroep BSO+. 

 

Visie Super+ kinderen/BSO plus 

Elk kind is uniek en méér dan slechts onderdeel van de groep. Ons dagelijks handelen is hierop gericht. Kinderen die extra zorg behoeven participeren bij Super volledig binnen de reguliere groep. De pedagogisch medewerkers observeren het kind en geven veel aandacht, structuur en begeleiding. We willen kinderen een stimulerende en veilige omgeving bieden waar ontplooiingsmogelijkheden geboden worden in aansluiting op wat ieder kind nodig heeft. Met de ouders wordt nauw contact onderhouden zodat we zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij de manier waarop zij met hun kind omgaan. 

 

Nieuwe aanmelding BSO+ 

Wanneer ouders in contact zijn met het CJG en er een BSO+ indicatie is afgegeven kan er een intakegesprek gepland worden en wordt er beoordeeld of er een contract voor drie maanden gemaakt kan worden. Dit geld voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer het gaat om een bestaande aanmelding, dus een kind die al op de BSO zit binnen kinderopvang Super dan moet het CJG vaak nog betrokken worden. Hoe dit gaat staat verderop beschreven. 

 

Werkwijze en voorwaarden BSO+  

 

Proeftijd 

Binnen kinderopvang super werken we met een proeftijd van 3 maanden. In die drie maanden wordt er aan de hand van observaties en evaluaties beoordeeld of de zorg/begeleidingsbehoefte past binnen de reguliere setting. Hieruit kan enerzijds blijken dat een BSO+ indicatie volstaat en het kind binnen onze reguliere BSO, met de indicatie kan blijven. Anderzijds kan blijken dat de reguliere BSO niet toereikend is en wordt er besloten om de opvang binnen Kinderopvang Super, in het belang van het kind, te beëindigen. In de eerste maand zullen de pedagogisch medewerkers en de BSO+ coördinator het kind observeren op de groep. Na deze maand wordt er een gesprek gepland met de verzorger(s). In dit gesprek wordt besproken hoe de eerste maand is verlopen en of het mogelijk is dat het kind kan blijven met de juiste afspraken en begeleiding. In de  

 

2e maand wordt bekeken of het daadwerkelijk haalbaar is om deze zorg en afspraken na te streven en of het kind er baat bij heeft. Na de derde maand wordt besloten of de overeenkomst omgezet gaat worden voor  

langere tijd, of definitief beëindigd wordt. De duur van het volgende contract wordt in dit gesprek besproken. Wanneer binnen deze drie maanden blijkt dat de reguliere BSO niet toereikend is, mag op elk gewenst moment het contract eenzijdig beëindigd worden. 

 

Collega’s observeren dagelijks  

Wanneer kinderen starten met een BSO+ indicatie zal de BSO+ coördinator een persoonlijk schrift op locatie neerleggen waar de pedagogisch medewerkers iedere dag een verslag in moeten schrijven de komende drie maanden. De verslagen worden feitelijk beschreven, hoe is de dag verlopen, zijn er situaties voorgevallen die opgevallen zijn, of is er een incident voorgevallen. Alles wordt dagelijks genoteerd. Ook de positieve momenten zodat er een juist beeld geschetst wordt. Alle observatiemomenten en evaluatiemomenten komen in dit schrift te staan. Wanneer collega’s merken dat kinderen niet meekomen in het dagritme, speciaal gedrag vertonen wat meer begeleiding vraagt of kinderen niet goed functioneren binnen de reguliere BSO, kunnen ze advies vragen bij de coördinator BSO.   

 

Werkwijze kinderen op de BSO met een bestaand contract  

Het kan zijn dat er bestaande BSO- kinderen zijn die extra begeleiding nodig hebben en baat hebben bij een BSO+ indicatie. Dit wordt allereerst overlegd met ouders en de BSO+ coördinator. Wanneer ouders toestemming geven zal de BSO+ coördinator het desbetreffende kind observeren en neemt naderhand contact op met ouders om in gesprek te gaan over de bevindingen. Hierna kan er al dan niet gekozen worden om een aanvraag voor de BSO+ beschikking te doen. Bestaande contracten worden ontbonden en omgezet naar een BSO+ contract met een proeftijd voor drie maanden. Op dit moment zal bovenstaande werkwijze BSO+ en voorwaarden in werking gaan. 

 

De BSO+ coördinator maakt een afspraak om op de groep te komen observeren en kijkt welk gedrag wel of niet binnen de reguliere opvang past en wat het kind nodig heeft om met een + op een verantwoorde manier binnen de reguliere BSO te kunnen functioneren, soms zijn hier meerdere observaties voor nodig. De BSO+ coördinator benadert ouders voor overleg. Wanneer ouders achter de aanvraag staan vult de BSO+ coördinator een format in waarin beschreven staat waarom de + indicatie baat zal hebben voor het kind.   

Ouders kunnen zich via het CJG aanmelden voor een beschikking of worden zelf doorverwezen voor een BSO+ indicatie. Ouders kunnen zich dagelijks melden bij het inloopspreekuur van het CJG van 09:00-12:00 uur in de Twijn aan het Verlaat 20E in Veenendaal.  Wanneer de aanvraag goedgekeurd is, wordt een beschikking gemaakt die naar de gemeente wordt gestuurd. Hierop staat aangegeven op hoeveel uur + indicatie het kind recht heeft. De gemeente verwerkt deze en ouders ontvangen de indicatie via de post.  

 

Wanneer duidelijk is hoeveel uur er is geïndiceerd, wordt gekeken naar de vorm en inzet van de extra begeleiding. De BSO+ coördinator maakt een begeleidingsplan en bespreekt deze met de ouders en de contactpersonen van de betreffende BSO- locatie. Het bieden van extra structuur en middelen zoals pictogrammen, spelmateriaal en gebruik van de rustruimte inzetten is vaak voldoende. Wanneer er >3 kinderen op dezelfde dag op de groep aanwezig zijn met een BSO+ indicatie zal er een extra personeelslid ingezet worden. Ook met speciale uitjes kan er besloten worden om een extra personeelslid in te zetten. De pedagogisch medewerkers observeren dagelijks en noteren feitelijke bijzonderheden.  

Mocht blijken dat er meer individuele begeleiding nodig is moeten er extra observatiemomenten ingepland worden om te beoordelen wat haalbaar is op de groep. De observaties zal door de BSO+ coördinator en zo nodig de pedagogisch coach binnen kinderopvang Super uitgevoerd worden.  

Contactpersoon  

De contactpersonen observeren en evalueren met de BSO+ coördinator of de begeleiding voldoende is. De contactpersoon op locatie voert elke zes maanden een gesprek met ouders. In dit gesprek wordt gekeken of het goed gaat met het kind en welke middelen er ingezet kunnen worden zodat de begeleiding optimaal blijft. Ouders mogen de contactpersoon altijd benaderen voor een gesprek en zo nodig wordt het begeleidingsplan door de coördinator aangepast. Eens per 12 maanden, vindt er een uitgebreid evaluatiegesprek plaats met de BSO+ coördinator, de contactpersoon en de ouders. Mocht het gewenst zijn om vaker te evalueren is dit natuurlijk mogelijk.