BSO PLUS

Bij SUPERstoer bieden we buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. We hebben een ruimte volledig ingericht naar de behoefte van het kind met ontspanning in een huiselijke sfeer. Wij werken themagericht met een leuk onderwerp zoals sport, koken, dansen of kunst. Voor ieder wat wils.

Omdat ieder kind recht heeft op een gezellige en warme opvang met huiselijke sfeer, is Kinderopvang Super in samenwerking met de gemeente, gestart kinderen met specifieke zorgbehoeftes en uit het speciaal onderwijs opvang aan te bieden. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold en kunnen gerichte zorg en aandacht bieden voor deze kinderen. Ieder kind moet zichzelf kunnen ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied en op een natuurlijke manier sociale vaardigheden kunnen oefenen, spelen en aansluiting vinden met leeftijdsgenoten binnen de reguliere BSO. Kinderopvang Super heeft vanwege deze start een coördinator BSO+ aangesteld en in elke vestiging een contactpersoon. Met elkaar vormen zij de vakgroep BSO+.

De voordelen van BSO+:

  • extra begeleiding binnen de kaders van de reguliere opvang;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;

Visie Super+ kinderen / BSO Plus

Opvang voor iedereen betekent dat er ook écht opvang voor ieder kind is, ongeacht de achtergrond of de beperking van het kind. Elk kind is uniek en méér dan slechts onderdeel van de groep. Ons dagelijks handelen is hierop gericht. Kinderen die extra zorg behoeven participeren bij Super volledig binnen de reguliere groep. De pedagogisch medewerkers observeren het kind en geven veel individuele aandacht en begeleiding. We willen alle kinderen een stimulerende en veilige omgeving bieden waar ontplooiingsmogelijkheden geboden worden in aansluiting op wat ieder kind nodig heeft.

Werkwijze observeren en aanmelden

Ouders kunnen zich aanmelden via het CJG voor een beschikking of worden zelf doorverwezen voor een BSO+ indicatie. Ouders kunnen zich dagelijks melden bij het inloopspreekuur van het CJG van 09:00-12:00 uur in de Twyn aan het Verlaat 20E in Veenendaal. Mochten zij niet in de gelegenheid zijn hier naartoe te gaan, kan ook naar het CJG gebeld worden. Het kan ook zijn dat er bestaande BSO-kinderen zijn die extra begeleiding nodig hebben en baat hebben bij een + indicatie. Dit wordt door de collega’s geobserveerd en besproken met ouders.

Onze collega’s observeren dagelijks. Wanneer zij merken dat kinderen niet meekomen in het dagritme, speciaal gedrag vertonen wat meer begeleiding vraagt of kinderen niet goed functioneren binnen de reguliere BSO, kunnen ze advies vragen bij de coördinator BSO+.

De BSO+ coördinator maakt een afspraak om op de groep te komen observeren en besluit hierna of er een + aanvraag gedaan kan worden.

De BSO+ coördinator benadert ouders voor overleg. Wanneer ouders achter de aanvraag staan vult de BSO+ coördinator een format in waarin beschreven staat waarom de + indicatie baat zal hebben voor het kind. Ouders doen de aanvraag bij het CJG met het format.  Bij vragen kan het CJG contact opnemen met de BSO+ coördinator.

Wanneer de aanvraag goedgekeurd is, wordt een beschikking gemaakt die naar de gemeente wordt gestuurd. Hierop staat aangegeven op hoeveel uur + indicatie het kind recht heeft.  De gemeente verwerkt deze en ouders ontvangen de indicatie via de post.

Wanneer duidelijk is hoeveel uur er is geïndiceerd, wordt gekeken naar de vorm en inzet van de extra begeleiding. Zo mogelijk wordt er een extra personeelslid ingezet. Soms zijn alleen middelen zoals pictogrammen, spelmateriaal en gebruik van de rustruimte voldoende.

De BSO+ coördinator maakt een begeleidingsplan en bespreekt deze met de ouders en contactpersonen van de betreffende BSO-locatie.

De contactpersonen observeren en evalueren met de BSO+ coördinator of de begeleiding voldoende is. De contactpersoon op locatie voert elke maand een gesprek met ouders. In dit gesprek wordt gekeken of het goed gaat met het kind en welke middelen er ingezet kunnen worden zodat de begeleiding optimaal blijft. Ouders mogen de contactpersoon altijd benaderen voor een gesprek. Ook voor thuis kan er advies gegeven worden aan ouders die daar behoefte aan hebben. Zo nodig wordt het begeleidingsplan door de BSO+ coördinator aangepast. Eens per halfjaar vindt er een uitgebreid evaluatiegesprek plaats met de BSO+ coördinator en zal er opnieuw geobserveerd worden. Naar aanleiding van deze observatie wordt het plan bekeken en zo nodig aangepast. Wanneer nodig vindt er vaker observatie plaats de coördinator BSO+.